แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 1      กลุ่ม  ชถ.3/1
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  สาขางานสถาปัตยกรรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201080001 นางสาวกนกวรรณ คำหวาน                       
262201080002 นางสาวกรพิณ ลาดพันนา                       
362201080004 นายไขแสง สาสีดา                       
462201080005 นายจุติคุณ โคตรมณี                       
562201080006 นางสาวชลธิชา จิตบุตร                       
662201080008 นายธารายุตม์ ขุนแก้ว                       
762201080014 นางสาวปัทมวรรณ เกตุทอง                       
862201080015 นางสาวปุญญิศา สุทธามาตย์                       
962201080017 นางสาวภัณฑิรา น้อมถวาย                       
1062201080020 นางสาววิจิตรา เวียงแก้ว                       
1162201080022 นายอิทธิฤทธิ์ จอมหงษ์                       
1262201080023 นายอิสระพงศ์ กัลป์ตินันท์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )