แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 1      กลุ่ม  ชถ.3/1
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  สาขางานสถาปัตยกรรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121080001 นางสาวกมลรัตน์ ไชยเดช                       
26121080002 นางสาวกฤษดาอัญญา ภู่พัฒน์                       
36121080004 นายฉันทพัฒน์ พระลับรักษา                       
46121080005 นางสาวชยาภรณ์ พรรณลา                       
56121080006 นางสาวชลธิชา กริดรัมย์                       
66121080007 นางสาวชลธิดา หาญโย                       
76121080008 นายชาญชัย ฤทธิธรรม                       
86121080010 นายต้นตระการ พิทักษ์บ้านโจด                       
96121080011 นายทิเบต รัตนเพชร                       
106121080012 นางสาวปนิดา หันชะนา                       
116121080013 นางสาวมุทิตา สีทาสังข์                       
126121080014 นางสาวรัตมณี ไวยะกัน                       
136121080015 นางสาววันนิภา อวนพล                       
146121080016 นายวุฒิภัทร แสนวัตร                       
156121080018 นางสาวสราลี ถิรพงษ์สวัสดิ์                       
166121080019 นางสาวสุภาพร บัวชิด                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )