แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 1      กลุ่ม  ชร.3/1
  สาขาวิชาสำรวจ
  สาขางานสำรวจ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121090003 นายจิตวิสุทธิ์ ปราบนอก                       
26121090004 นายจุลจักร บุญสิลา                       
36121090005 นายชลธิศ นาคบุตร                       
46121090006 นางสาวชัชญา ศรีแก้ว                       
56121090008 นายเทพฤทธิ์ ศรีธร                       
66121090010 นายธนพนธ์ เพชรพูล                       
76121090011 นางสาวบุศยรินทร์ เดชสกุลเจริญสุข                       
86121090012 นายปริวัตร เหล่าวงษา                       
96121090013 นางสาวพัชราภรณ์ อาจศรี                       
106121090014 นายพิสิฏฐ์ ศรีสุวรรณ์                       
116121090015 นายภาคภูมิ พืชผักหวาน                       
126121090016 นางสาวมาราตรี เอนกเวียง                       
136121090019 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีลาวุฒ                       
146121090020 นายศุภวัฒน์ แทนกลาง                       
156121090024 นางสาวอพัชชา พุงไธสง                       
166121090026 นายเอกพล ภูหลักด่าน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )