แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 1      กลุ่ม  ชท.3/1
  สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม
  สาขางานโทรคมนาคม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121190002 นายขจรเดช ศรีจันทร์ฮด                       
26121190003 นายจิรายุทธ โพธิ์ทอง                       
36121190004 นางสาวฑิมรยา สุดสา                       
46121190006 นายธนดล นาคแคล้ว                       
56121190007 นางสาวธิญาดา กิลานัน                       
66121190009 นายภาณุวัตร บุตรโพธิ์                       
76121190010 นายภูมิรัตน์ สมปุย                       
86121190011 นางสาวมิรัญตรี ชินคีรี                       
96121190012 นางสาวเมธาวี สีแก้ว                       
106121190013 นายวีระพล ตั้นหนูลา                       
116121190014 นายศรายุทธ แสนกำพล                       
126121190015 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ คัดทะเนตร                       
136121190016 นางสาวสกุลกาญจน์ ชมภูเขียว                       
146121190017 นางสาวสุกัญญา สุเพ็งคำ                       
156121190018 นางสาวสุกัญญา เที่ยงตรงจิตร                       
166121190019 นางสาวสุวิสา ภักดี                       
176121190021 นายกรวิชญ์ ถากง                       
186121190026 นายปิยากร มือเสือ                       
196121190027 นายพัชราภา สนเคหงษ์                       
206121190028 นายภานุกร เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย                       
216121190029 นายภูมิบดี ภูทองเพ็ชร                       
226121190032 นายวรินทร นาลอย                       
236121190033 นายศรัญญู เสนามนตรี                       
246121190034 นางสาวสุธิดา จันทะราช                       
256121190035 นายสุพจน์ เจริญสุข                       
266121190036 นายหฤพล วิไลกุล                       
276121190038 นายอลงกรณ์ นาทองลาย                       
286121190040 นายทัฐสณัชค์ นันท์ประทุมตา                       
296121190041 นางสาววิลาวัลย์ ศรีหนองบัว                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )