แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 2      กลุ่ม  ชธ.3/1
  สาขาวิชาโยธา
  สาขางานโยธา
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201210001 นางสาวชลธิชา พรมมา                       
262201210002 นายณภัทร ปุราทะกา                       
362201210003 นายเดชฤทธิ์ มูลลี                       
462201210006 นายปิยะบุตร บุดดานาง                       
562201210007 นายพิเชษฐ์ ไชยเดช                       
662201210008 นางสาวภันทิลา ภูมี                       
762201210009 นายภานุพงษ์ ทองดี                       
862201210010 นายภิวัฒนศักดิ์ กิจกสิวัฒน์                       
962201210011 นายภูวดล ถิ่นจำนงค์                       
1062201210012 นางสาวรัตนากร หนูพันธ์                       
1162201210013 นางสาวลดาวัลย์ เทพบุรี                       
1262201210014 นายวิชิต มุริจันทร์                       
1362201210016 นางสาวสุชานันท์ อ่อนสองชั้น                       
1462201210017 นายสุรศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง                       
1562201210018 นางสาวสุวนันท์ คำมณีจันทร์                       
1662201210019 นางสาวอนันญา หม่องเหล็ก                       
1762201210020 นายอนันตสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์                       
1862201210021 นางสาวอรอุมา อ่อนสา                       
1962201210022 นางสาวอิสริยาภรณ์ โพธิ์ศรี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )