แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 7      กลุ่ม  ชก.3/13
  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
  สาขางานเครื่องมือกล(วก.หนองเรือ)
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121020181 นายกฤตพล คำป้อง                       
26121020183 นายชินรัตน์ ศรีธรรมมา                       
36121020184 นายพงศกร ไตรแก้ว                       
46121020185 นายพีระพัฒน์ ใจเดี่ยว                       
56121020186 นายธนัตถ์ ขาวหนู                       
66121020187 นายธีระภัทร ดุ่งมะลี                       
76121020188 นายพีรพัฒน์ มีด้วง                       
86121020189 นายศราวุฒิ คนยืน                       
96121020191 นายเอกภัทร โคตรโยธี                       
106121020193 นายพงษ์พิพัฒน์ บุญไตรย์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )