แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.2 ห้อง 7      กลุ่ม  ชฟ.2/13
  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า(วก.หนองเรือ)
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201040137 นายกิตติ คามกะสก                       
262201040138 นายก้องเกียรติ ทวีเลิศ                       
362201040139 นายเจษฎา รัตนโสภา                       
462201040140 นายณฐภพ ร้อยพิลา                       
562201040141 นายเดชาวัฒน์ แก้วเกี้ยว                       
662201040142 นายธนพล คำปัด                       
762201040143 นายนันทวัฒน์ พลสวนทีป                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )