แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.2 ห้อง 3      กลุ่ม  สอย.2/5
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานเทคนิคยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231010070 นายกิจธิชัย ศรีปัญญา                       
26231010071 นายจักรกฤษ ไร่สูงเนิน                       
36231010073 นายจิรศักดิ์ แสนสุวรรณ                       
46231010074 นายชัยชนะ อาจมูลตรี                       
56231010075 นายชูเกียรติ คำพิมพ์                       
66231010076 นายไชยวัฒน์ พิมพ์บึง                       
76231010077 นายไตรภพ โคตรศรีเมือง                       
86231010078 นายทัศนัย ยุพิพิศ                       
96231010079 นายธนภูมิ บัวน้อย                       
106231010080 นายธนากร ขุนรอด                       
116231010082 นายธีรพงษ์ บุดสา                       
126231010083 นายนวมินทร์ อ่อนสี                       
136231010084 นายนันทพล ชูเสน                       
146231010085 นายปณพงษ์ นามวงศ์                       
156231010086 นายพงศธร กินริวงศ์                       
166231010088 นายเวชพิสิฐ เหลืองยวง                       
176231010089 นายสหัสวรรษ ดรซุย                       
186231010090 นายสุพล ชนะพ้อง                       
196231010091 นายอภิรักษ์ รัตนอักษรกุล                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวส.2 ห้อง 3      กลุ่ม  สอย.2/6
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานเทคนิคยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231010092 นายคชรัตน์ สิมพล                       
26231010093 นายจิระศักดิ์ บุตรพรม                       
36231010094 นายชลชาติ สมบัติ                       
46231010095 นายชินวัตร ยมศิลา                       
56231010096 นายเชิดตระกูล เดชประกอบ                       
66231010097 นายตันติกร ภูษา                       
76231010098 นายทรงพล หาญเหี้ยม                       
86231010099 นายธนศักดิ์ โชคบัณฑิต                       
96231010100 นายธนาธิป กมล                       
106231010101 นายปฏิภาร แสนโคก                       
116231010102 นายพงษ์สิริ สีพาไชย                       
126231010103 นายพันกร เกษียร                       
136231010104 นายภานุพงศ์ หารันดา                       
146231010105 นายภูวดล เพชรมาตย์                       
156231010106 นายวรพจน์ ทุ่งจันทร์                       
166231010107 นายวันชัย มาละนะเชียงใหม่                       
176231010108 นายศตวรรษ สมบูรณ์                       
186231010109 นายสหรัฐ จันทะวงค์                       
196231010110 นายสุกรีชัย โลนุช                       
206231010111 นายอำนวยโชค ผาสุขใจ                       
216231010112 นายอำพล ไทยทองหลาง                       
226231010113 นายเอกอธิป อินทร์กอง                       
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )