แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.2 ห้อง 2      กลุ่ม  สอผ.2/3
  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  สาขางานเครื่องมือกล
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231020042 นายณัฐวุฒิ จำปา                       
26231020043 นายถิรวัฒน์ ขุนชัย                       
36231020044 นายทวีวัฒน์ แสนสม                       
46231020045 นายนันทวัฒน์ สีโท                       
56231020046 นายปรัชญา โคตรโสภา                       
66231020047 นายปารเมศ โคนชัยภูมิ                       
76231020048 นายพาสุข จันทราช                       
86231020049 นายภราดร มาตรักษ์                       
96231020050 นายภาณุพงศ์ ขัดคำ                       
106231020051 นายรุ่งจิตร เพ็ชรน้อย                       
116231020052 นายวิทยา หลาบมาลา                       
126231020053 นายศิวพล เกาะลุน                       
136231020054 นายสันต์ภพ ผังดี                       
146231020055 นายสิทธิพล สาลีงาม                       
156231020056 นายสุรชัย เผ้าหอม                       
166231020057 นายอนุชา อุธาโย                       
176231020058 นายอนุมัติ สงค์จันทร์                       
186231020059 นายอรรถกร โทรักษา                       
196231020060 นายอวิโรธน์ โพธิ์ศรี                       
206231020061 นายอัมรินทร์ อุปนันท์                       
216231020062 นายอิทธิชัย โนนทิง                       
226231020063 นายเอกพัฒน์ แสนบุตร                       
236231020064 นายเพียงตะวัน บุญนงค์                       
                        
                        
                        
  ปวส.2 ห้อง 2      กลุ่ม  สอผ.2/4
  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  สาขางานเครื่องมือกล
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231020065 นายเกียรติศักดิ์ เหล่าจันทร์                       
26231020066 นายชินกร มะณีจักร์                       
36231020067 นายณัฏฐกิตติ์ เถื่อนสมบัติ                       
46231020068 นายธนพร ศิริโนนรัง                       
56231020069 นายธนากร ภิญโญ                       
66231020070 นายธวัชชัย นามคัณที                       
76231020071 นายธวัชชัย หลงหา                       
86231020072 นายปิยะ ทองมา                       
96231020073 นายเปรมศักดิ์ คุณทะวงษ์                       
106231020074 นายพรรณวศา ชาทุม                       
116231020075 นายพายุ สุริโย                       
126231020076 นายภราดร แผ่นทอง                       
136231020077 นายภาณุมาศ ชุมพล                       
146231020078 นายเมธัส บัวคำ                       
156231020079 นายโยธิน ยุทธไชโย                       
166231020080 นายราชวัตร ไชยเววา                       
176231020081 นายวงศพัทธ์ ปริศักดิ์                       
186231020082 นายวันเฉลิม พะนาศรี                       
196231020083 นายวีรภัทร สุมาดง                       
206231020084 นายวุฒิกุล บุริจันทร์                       
216231020085 นายวุฒิพงษ์ มูลตรีภักดี                       
226231020086 นายศุภเชษฐ์ วงษ์พล                       
236231020087 นายอชิตพล แหลมไธสง                       
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )