แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.2 ห้อง 3      กลุ่ม  สอผ.2/5
  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  สาขางานเครื่องมือกล
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231020088 นายคณิศร อำท้าว                       
26231020089 นายจีระวัฒน์ ถนอมถิ่น                       
36231020090 นายเจษฎาพงศ์ ชาที                       
46231020091 นายณัฐพงษ์ เรืองเจริญ                       
56231020092 นายณัฐวุฒิ จิตมั่น                       
66231020093 นายทัศนพงษ์ ด่างทา                       
76231020094 นายนัฐวุฒิ วงษ์กัณหา                       
86231020095 นายนิกร สมภักดี                       
96231020096 นายพีรศักดิ์ ศรีนางาม                       
106231020097 นายภาณุพงศ์ นามนัย                       
116231020098 นายมนตรี อินทร์นอก                       
126231020099 นายฤทธิชัย วันดา                       
136231020100 นายวงศธร เวียงทอง                       
146231020101 นายเวทางค์ ศิริยานนท์                       
156231020102 นายศตวรรษ คุณทะวงษ์                       
166231020103 นายศิริโชค คงกระเรียน                       
176231020104 นายศุภวัฒน์ เทียมศรี                       
186231020105 นายศุภวัฒน์ สะตะ                       
196231020106 นายสุทธิชัย ชำนาญดี                       
206231020107 นายสุเมธ สีละบัตร                       
216231020108 นายอนุวัฒน์ ครูหงษ์                       
226231020109 นายวุฒิพล โพธิ์น้อย                       
236231020188 นายวิสวัส หงษ์ทอง                       
                        
                        
                        
  ปวส.2 ห้อง 3      กลุ่ม  สอผ.2/6
  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  สาขางานเครื่องมือกล
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231020110 นายคฑาวุฒิ หมื่นสา                       
26231020111 นายจิรสิน ทีทอง                       
36231020112 นางสาวเจษฎาพร ประโคตะกัง                       
46231020113 นางสาวชญานันท์ ชาญชำนิ                       
56231020114 นายชาญชัย วินทะไชย                       
66231020115 นางสาวณริศรา ดวงวันทอง                       
76231020116 นายณัฐวุฒิ ป้องบุญจันทร์                       
86231020117 นายธนพงศ์ สะละตุ้ย                       
96231020118 นายธนาวุฒิ สอนสะอาด                       
106231020119 นายปณิธาน แก้วนา                       
116231020120 นายพีระณัฐ ฝ่ายที                       
126231020121 นายภาคภูมิ ขุนภักดี                       
136231020122 นายมังกร อ่อนพันธ์                       
146231020123 นายมินทาดา ริตตา                       
156231020124 นายศิวดล ดาธรรม                       
166231020125 นายหิรัณย์ ปัดอาสา                       
176231020126 นายอดิศร ศรีแก้วไส                       
186231020127 นายอธิศักดิ์ บุญยืน                       
196231020128 นายอนันต์วัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์                       
206231020129 นายอภิรักษ์ อุ่นกุดเชือก                       
216231020130 นายอรรถพร หลักคำ                       
226231020131 นายพงศธร แพลวกลาง                       
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )