แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.2 ห้อง 5      กลุ่ม  สอผ.2/9
  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231020132 นายเกียรติศักดิ์ อนุสุเรนทร์                       
26231020133 นายจักรินทร์ ประจันนวล                       
36231020134 นางสาวจิราพร มีบง                       
46231020135 นายจีระสิทธิ์ วาดสูงเนิน                       
56231020136 นางสาวจุฑามาศ แพงบุตรดา                       
66231020137 นายชาญชล ปาโท                       
76231020138 นายเชิดศักดิ์ วิเศษทรัพย์                       
86231020139 นายณรงค์ศักดิ์ พรมจันทร์                       
96231020140 นางสาวณัฐรุจา สุขทิศ                       
106231020141 นางสาวนริศรา จารีย์                       
116231020142 นายปภาวิน ผาเงิน                       
126231020143 นายปริญญา หน่วยเขียว                       
136231020144 นายปิยรัช สิงห์บัว                       
146231020145 นายพีระติ น้อยจริง                       
156231020146 นายยุทธการ ชาญกว้าง                       
166231020147 นายวิชัย ชินบุบผา                       
176231020148 นายวิริยะ หลวงแพ่ง                       
186231020149 นายวุฒิชัย ธรรมเก่                       
196231020150 นายวุฒิชัย ศรีนาวงษ์                       
206231020151 นายวุฒิพงษ์ ชุมวงษ์                       
216231020152 นางสาวศตนันท์ มูลทราย                       
226231020153 นายศุภโชค ประจันนวล                       
236231020154 นายสิทธิพงษ์ ยางก้อน                       
246231020155 นางสาวอทิติยา ศรีเชียงสา                       
                        
                        
  ปวส.2 ห้อง 5      กลุ่ม  สอผ.2/10
  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231020156 นายกิตติพร พิมดี                       
26231020157 นางสาวแก่นนภา เปล่งทองหลาง                       
36231020158 นายณัฐวุฒิ ตาแดง                       
46231020159 นายณัฐวุฒิ พลบำรุง                       
56231020160 นายถิรวุฒิ ขุนชัย                       
66231020161 นายธวัชชัย พลที                       
76231020162 นายธีรพัฒน์ พงษ์สระพัง                       
86231020163 นายธีรภัทร สมอนา                       
96231020164 นายธีรศักดิ์ เกษมสุข                       
106231020165 นายผดุงพล ป้อมสุวรรณ                       
116231020166 นางสาวภิรัญญา เดชขุนทด                       
126231020167 นายรติพงษ์ ศรีเจริญทอง                       
136231020168 นายรัชชานนท์ สันธินาค                       
146231020169 นายวสวัสต์ มณฑา                       
156231020170 นายวันเฉลิม พลสีชา                       
166231020171 นายวิศรุต มีมา                       
176231020172 นายวิศวะ ทองโคตร                       
186231020173 นายวีระศักดิ์ เงินหมื่น                       
196231020174 นางสาวศิรภัสสร บำรุง                       
206231020175 นายเสกสรรค์ แสงแก้ว                       
216231020176 นายอัษฎาวุธ ดอกไม้จีน                       
226231020177 นายเอกกมล มูลเมือง                       
236231020186 นางสาวฑิตฐิตา  บุญตา                       
246231020187 นายจีระศักดิ์ สาน้อย                       
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )