แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 5      กลุ่ม  สอฟ.1/9
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
163301040147 นายสรายุทธ เรืองโภชน์                       
263301040148 นายสาริน วรรธานี                       
363301040149 นายสืบศักดิ์ ดรละคร                       
463301040150 นายหัสดิณทร์ กล่ำสี                       
563301040152 นายคงกระพัน มาตคำมี                       
663301040153 นายฌัลล์กฤตย์ ทองเขียว                       
763301040154 นายณัฐวัฒน์ ทะมาตร                       
863301040155 นายธวัชชัย ปัดกอง                       
963301040156 นายธวัชชัย มนตรี                       
1063301040157 นายธันวา นิลสมบูรณ์                       
1163301040158 นายธารินทร์ ทองแท่งไทย                       
1263301040159 นายนราทร ทองสีดี                       
1363301040160 นายนราธิป บุญบางยาง                       
1463301040161 นายนันทกรณ์ สมใจ                       
1563301040162 นายบูรพา วงศ์เพชร                       
1663301040163 นายปชาบดี ล่ามแขก                       
1763301040164 นายปัญญาพล แววเพชร                       
1863301040165 นายพสิษฐ์ อิ่มสำราญ                       
1963301040166 นายพีรวุธ พุทธรัก                       
2063301040167 นายมินถดา นาทันใจ                       
2163301040214 นายกฤษดา ผลเหลือ                       
2263301040240 นายสายชล ชาหล่อน                       
                        
                        
                        
                        
  ปวส.1 ห้อง 5      กลุ่ม  สอฟ.1/10
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
163301040168 นายสราวุฒิ เนื่องสุมาร                       
263301040169 นายสุวิทย์ สีสังข์                       
363301040170 นายอนิวัตต์ สีพลี                       
463301040171 นายอนุวัฒน์ ชำนาญ                       
563301040172 นายอัษฏาวุฒิ โสดาดง                       
663301040173 นายกิดากร น้อยหา                       
763301040174 นายชัชพงศ์ ลมมูลตรี                       
863301040175 นายฐตวัฒน์ เกษร                       
963301040176 นายณัฐวุฒิ ราศรี                       
1063301040177 นายธรรมพิสุทธิ์ สุทธิประภา                       
1163301040178 นายธราธร พรสีมา                       
1263301040179 นายศราวุธ ขัดสา                       
1363301040180 นายสหรัฐ สีบุตร                       
1463301040181 นายสิทธิโชติ ภูมิคอนสาร                       
1563301040182 นายสิทธิพล บุตรวงค์                       
1663301040233 นายณัฐวุฒิ ขุมเพ็ชร                       
1763301040234 นายจารุเดช ศรีสูงเนิน                       
1863301040235 นายสหภาพ มณีเนตร                       
1963301040236 นายชนาธิป สีทับ                       
2063301040237 นายเฉลิมรักษ์ รองโสภา                       
2163301040238 นางสาววรรณวิสา บุญชิด                       
2263301040239 นายธนาดล ดอนจันลา                       
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )