แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.2 ห้อง 6      กลุ่ม  สอฟ.2/11
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231040200 นายกิตตินันท์ แว่นแคว้น                       
26231040201 นายเจษฎา สะตะ                       
36231040202 นายชุติพนธ์ แสงคำ                       
46231040203 นายณัฐวัฒน์ ศรีวิเศษ                       
56231040204 นายณัฐวุฒิ พรมสีแก้ว                       
66231040205 นายธีติ พรภาวนานนท์                       
76231040206 นายนครินทร์ คมสรรพ์                       
86231040207 นายบุญฤทธิ์ จันทวงษ์                       
96231040208 นายปฏิญญา จันทะพันธ์                       
106231040209 นายพลธกานต์ วงษ์ศรีแก้ว                       
116231040210 นายพสิษฐ์ เจริญกิจศรีสุข                       
126231040211 นายพีรพัฒน์ โหจันทร์แสง                       
136231040212 นายภานุพันธ์ เพิ่มพูน                       
146231040213 นายมังกร วิบูลย์กุล                       
156231040214 นายรักเกียรติ โพธิ์ศรี                       
166231040215 นายศุภวิชญ์ บำรุงกูล                       
176231040216 นายสมชาย ชื่นชม                       
186231040217 นายสหัสวรรษ คำภู                       
196231040218 นายอธิป แดงน้อย                       
206231040219 นายอัฐพล สหชัยกิจ                       
216231040220 นายเอกรินทร์ แสนสี                       
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวส.2 ห้อง 6      กลุ่ม  สอฟ.2/12
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231040221 นายกฤษณะกัน ชาที                       
26231040222 นายขวัญพล คุณแก้ว                       
36231040223 นายเฉลิมรัช จันทร์ประทัด                       
46231040224 นายตรัย ลีลาษัฏจรณ                       
56231040225 นายตุลธร หาญสุริย์                       
66231040226 นายธนทัต โพธิ์ทอง                       
76231040227 นายโยธิน สุทนต์                       
86231040228 นายรังรักษ์ มะลิวัน                       
96231040229 นายรัชกร ไชยธรรม                       
106231040230 นายวิโรจน์ โพธิเศษ                       
116231040231 นายศุภกร บุญขันธ์                       
126231040232 นายสิทธิพร สมพงษ์                       
136231040233 นายสินธนากร สังคะคำ                       
146231040234 นายสิรภพ เหลืองวิชชเจริญ                       
156231040235 นายสิริศักดิ์ หอมทอง                       
166231040236 นายสุรัส ไชยศร                       
176231040237 นายหิรัญ ภู่สิงห์                       
186231040238 นายอนุชา ดอหล้า                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )