แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.2 ห้อง 1      กลุ่ม  สอส.2/1
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231060002 นายชินพัตร วงษ์พิมพ์                       
26231060003 นายชีวกรณ์ ชะนารี                       
36231060004 นายณัฐวุฒิ ภูภักดี                       
46231060005 นายเทวินทร์ เหง้าพรหมมินทร์                       
56231060006 นายนิรันดร์ ชนะพาล                       
66231060007 นายประพฤทธิ์ จันทร์ทัน                       
76231060008 นายพงษ์สวัสดิ์ ช่างลาย                       
86231060012 นายศุภกร จันทโส                       
96231060013 นายสันติ วงษ์แก้ว                       
106231060015 นายอนุสรณ์ เดชแพง                       
116231060042 นายอมรินทร์ ภูธร                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )