แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.2 ห้อง 2      กลุ่ม  2/3
  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
  สาขางาน
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
163301100019 นายกฤตนัย สิทธิลักษณ์                       
263301100020 นางสาวเกศราภรณ์ ช่วยศรี                       
363301100021 นายชัยณรงค์ โป้บุญมา                       
463301100022 นายนันทวัฒน์ คำขวา                       
563301100023 นางสาวนิตยา พรมสีแก้ว                       
663301100024 นายปฐมพงษ์ ดีแป้น                       
763301100025 นางสาวภัทรวดี เพ็งวิชัย                       
863301100026 นางสาวศลิษา เนื่องภักดี                       
963301100027 นายศักดา วันทอง                       
1063301100028 นางสาวสุภัสสรา เชื้อสาวถี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )