แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.2 ห้อง 1      กลุ่ม  สอก.2/1
  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231110001 นายกษิดิศ ไชยมาตย์                       
26231110002 นายกัมปนาท บริสุทธิ์                       
36231110003 นายกิตติพงษ์ ลาดลงเมือง                       
46231110004 นายจักรพงษ์ มุ่งหมาย                       
56231110005 นายเจษฎาพร ศรีพรม                       
66231110006 นายชนะวงศ์ พลสวัสดิ์                       
76231110007 นายชลชาติ โสภาราษฎร์                       
86231110008 นายณัฐกานต์ มุกดาหาร                       
96231110009 นายณัฐวุฒิ อ้อกอง                       
106231110010 นายทวีทรัพย์ พรมงาม                       
116231110011 นายธนบูรณ์ นุ่นโพน                       
126231110012 นายธนพงษ์ จ่าเคน                       
136231110013 นายธีระพล ศรีพิมพ์ลาม                       
146231110014 นายพิสิฐศักดิ์ จันทร์วิเศษ                       
156231110015 นายยศนันท์ พระสว่าง                       
166231110016 นายวรวิทย์ แก้วโสภา                       
176231110017 นายวิทยา เถาคำแก้ว                       
186231110018 นายวีระวัฒน์ หินวิเศษ                       
196231110019 นายศักดิ์กมล พลทะอินทร์                       
206231110020 นายศักดิ์ดา โยธาสิงห์                       
216231110021 นายอธิพงษ์ ใชสีหา                       
226231110022 นายอภิวัฒน์ แสงต้น                       
236231110023 นายอุเทน แสงมณี                       
                        
                        
                        
  ปวส.2 ห้อง 1      กลุ่ม  สอก.2/2
  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231110024 นายเกษฎา ทาระวงษ์                       
26231110025 นายคุณานนต์ แสนอาจ                       
36231110026 นายจีระศักดิ์ วงค์ด่อน                       
46231110027 นางสาวจุฬารัตน์ รัตนะโสภา                       
56231110028 นายณัฐวุฒิ บุญแดง                       
66231110029 นายธนพล โชคบัณฑิต                       
76231110030 นายธนัช ยศเรือง                       
86231110031 นายนธกฤต ยางสวาส                       
96231110032 นายนราธร อยู่สุข                       
106231110033 นายนันทวัฒน์ แสนสีมนต์                       
116231110034 นายปิยะราช หนองน้ำ                       
126231110035 นายพงษ์ศธร ใจขำ                       
136231110036 นายพันธกานต์ ศิริวารินทร์                       
146231110037 นายพีรนันท์ ชนะชัย                       
156231110038 นายพีระพงษ์ แซ่อัง                       
166231110039 นายภาณุเดช คำเวียง                       
176231110040 นายภาณุพงษ์ บุตรเวียงพันธ์                       
186231110041 นายศักดา จงแพทย์                       
196231110042 นายศักดา หลวงสวนจิก                       
206231110043 นายอนุพัฒน์ เพียชิน                       
216231110044 นายอภิรักษ์ แสนเสนา                       
226231110045 นายอภิสิทธิ์ แสนบุญยัง                       
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )