แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.2 ห้อง 2      กลุ่ม  สอท.2/3
  สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
  สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231190009 นางสาวชนิดา ผางโยง                       
26231190010 นางสาวนฤมล จูมวงษ์                       
36231190011 นางสาวนุชนาฎ พลศักดิ์                       
46231190012 นางสาวพรภัทร์ แสงสิทธิ์                       
56231190013 นางสาวพิกุลรัตน์ ฤทธิ์สี                       
66231190014 นางสาวพุทธาพร ดวงขันเพ็ชร                       
76231190015 นายภานุพงศ์ ศิริเสาร์                       
86231190016 นางสาววาสนา พงษ์ปลิ้ม                       
96231190017 นายศุภกฤต บุญมี                       
106231190018 นางสาวสุนิสา ชัยพิเดช                       
116231190019 นายสุเมธ มั่นจิตร                       
126231190020 นางสาวอินทิรา วิเศษแก้ว                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )