แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.2 ห้อง 1      กลุ่ม  สอค.2/1
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231280001 นายกันตวิชญ์ บดินทร์เดชเดโช                       
26231280002 นายกิตติศักดิ์ พักวัน                       
36231280003 นายโกเมนทร์ บุญเพิ่ม                       
46231280004 นางสาวชลธิชา มูลเสนา                       
56231280005 นายชัยพิชิต มหาถิน                       
66231280006 นายชาญชล เหล่ามะรึก                       
76231280007 นายแทนไท ฉิมจิ๋ว                       
86231280008 นายธนชิต นิชรัตน์                       
96231280009 นายธนาวุฒิ สมหทัย                       
106231280010 นางสาวธารารัตน์ ฉันสีมา                       
116231280011 นายธีระพัฒน์ พระชัย                       
126231280012 นายธีรุตน์ เมืองซ้าย                       
136231280013 นายนาวี นวสุขจินดา                       
146231280014 นายพงศธร หอมอินทร์                       
156231280015 นางสาวพัชรา หล่ายบุญ                       
166231280016 นายพีรพงษ์ สุปัญญา                       
176231280017 นายภาณุภัทร ขันตี                       
186231280018 นายภูมินทร์ บุญเกาะ                       
196231280019 นายภูริพันธ์ อธิโชคธนพันธ์                       
206231280020 นายมินธดา พินิจมนตรี                       
216231280021 นายมีดี วงค์กุล                       
226231280022 นายวรวิทย์ สุวรรณหงษ์                       
236231280023 นายวัชระ ภูพานเพชร                       
246231280024 นายศรายุทธ มณีเลิศ                       
256231280025 นายศุภวัฒน์ แขมภูเขียว                       
266231280026 นายสหัสวรรษ ดวงอภินันท์                       
276231280027 นายสิทธิ์ศักดิ์ มูลตรีภักดี                       
286231280028 นายสิรภพ นากกระแสร์                       
296231280029 นายอดิศักดิ์ เอี่ยมสอาด                       
306231280030 นางสาวอภิชญา วงศอารีย์                       
316231280031 นายภาณุกร กองทองพูน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )