วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
164305000002 หลักพืชกรรม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
264312001001 เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
364312032001 เครื่องจักรกลการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
464312032003 ระบบผลิตอัตโนมัติงานเกษตรอุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
564312032004 เทคโนโลยีเครื่องมือกลงานเกษตรอุตสาหกรรม1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
664312032005 การออกแบบเครื่องจักรเกษตรอุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
764312032006 เทคโนโลยีซีเอ็นซีงานเกษตรอุตสาหกรรม1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
864312032101 การหีบสกัด1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
964312032102 การทำใสและการต้มระเหย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1064312032103 การต้มเคี่ยวน้ำตาล1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1164312032104 การปั่นและการอบแห้ง1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1264312038001 ฝึกงาน0-20-4 (20)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1364312038501 โครงงาน0-12-4 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1464312042001 เทคโนโลยีในการจัดรูปแปลงที่ดินเพื่อการเกษตร2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1564312042003 เทคโนโลยีต้นกำลัง2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1664312042004 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานเกษตรอุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1764312042005 เทคโนโลยีระบบน้ำเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1864312042006 เทคโนดลยีการเก็บเกี่ยวเกษตรอุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1964312042007 เทคดนโลยีการจัดการความปลอดภัยในเกษตรอุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2064312042101 เทคโนโลยีการจัดการดินและน้ำ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2164312042102 เทคโนโลยีการปลูกและการดูแลรักษาพืช2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2264312042103 เทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวเกษตรอุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2364312042104 เทคโนโลยีการจัดการหลังเก็บเกี่ยวเกษตรอุตสาหกรรม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2464Home Room HomeRoom0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2564HomeRoom HomeRoom0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2665 11011301 งานบริการจักรยานยนต์1-3-0 (4)กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2765 11012301 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก1-3-0 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2865 11031301 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น0-4-0 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2965 11031304 งานเชื่อมมิก/แม็ก0-4-0 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3065 11041101 งานซ่อมพัดลมไฟฟ้า1-2-0 (3)กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3165 11041301 งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร1-3-0 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3265 11041302 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน1-3-0 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3365 11051301 งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-0 (4)กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3465 11051304 งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-0 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3565Homeroom HomeRoom0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3666 11011301 งานบริการจักรยานยนต์1-3-0 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3766 11051301 งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-0 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3866Homeroom HomeRoom0-1-0 (1)กลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3967Homeroom HomeRoom0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4068HomeRoom HomeRoom0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
416็5HomeRoo HomeRoom0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
426็5HomeRoom HomeRoom0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
436Homeroom HomeRoom0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4492209011002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4592209019201 ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4692209019208 การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47็็HomeRooM HomeRoom0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48็HomeRooM HomeRoom0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49Home-room HomeRoom0-0-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50HomeRoom HomeRoom0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5627 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.