วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2564

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
163309012407 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์เกม1-4-3 (5)กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
263309012408 การพัฒนาเกมบนคอมพิวเตอร์พกพา1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
363309012409 การพัฒนาเกมบนเว็บ1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
463309012410 มิลติมีเดียในงานคอมพิวเตอร์เกม1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
563309012411 การออกแบบมัลติมีเดียดิจิตอลเชิงปฏิสัมพันธ์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
663309012412 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับแอนิเมชั่น1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
763309012413 การสร้าง Motion Capture แอนิเมชั่น1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
863309012414 เสียงสร้างสรรค์สำหรับแอนิเมชั่น1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
963309012415 มัลติมีเดียในงานแอนิเมชั่น1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1063309012416 การสัมมนาเทคโนโลยีงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชั่น3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1163309012417 วิทยาการก้าวหน้างานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชั่น*-*-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1263309012418 ปัญหาพิเศษงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชั่น*-*-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1363309012419 งานบริการงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชั่น*-*-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1463309012420 ปฏิบัติการสร้างานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชั่น 1*-*-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1563309012421 ปฏิบัติการสร้างานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชั่น 2*-*-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1663309012422 ปฏิบัติการสร้างานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชั่น 3*-*-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1763309012423 ปฏิบัติการสร้างานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชั่น 4*-*-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1863309015101 งานพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 1*-*-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1963309015102 งานพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 2*-*-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2063309015103 งานพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3*-*-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2163309015104 งานพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 4*-*-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2263309015201 งานบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 1*-*-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2363309015202 งานบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 2*-*-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2463309015203 งานบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 3--0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2563309015204 งานบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 4--0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2663309015301 งานพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 1*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2763309015302 งานพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 2*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2863309015303 งานพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 3*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2963309015304 งานพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 4*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3063309015401 งานพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชั่น 1*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3163309015402 งานพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชั่น 2*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3263309015403 งานพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชั่น 3*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3363309015404 งานพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชั่น 4*-*-0 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3463309018001 ฝึกงาน0-40-4 (40)ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3563309018002 ฝึกงาน 1*-*-2 (0)ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3663309018003 ฝึกงาน 2*-*-2 (0)ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3763309018501 โครงงาน*-*-4 (0)โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3863309018502 โครงงาน 1*-*-2 (0)โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3963309018503 โครงงาน 2*-*-2 (0)โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
406331042101 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2-3-3 (5)กลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4163Homeroom HomeRoom0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4264HomeRoom HomeRoom0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4365HomeRoom HomeRoom0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4466HomeRoom HomeRoom0-0-0 (1)กลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4567HomeRoom HomeRoom0-0-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4668HomeRoom HomeRoom0-1-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4792209011002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4892209019201 ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4992209019208 การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50Home-room HomeRoom0-0-0 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5447 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
106 | 107 | 108 | 109 | 

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2021 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.