ปวช.3   ชย.310    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
420000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
520000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
620001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
720100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
820100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
920100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
1020101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
1120101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24
1220101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 2-0-22
1320101-9006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24
1420000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  24 38 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 30/09/2023 23:14:46