วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวช.3   ชย.310    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
420000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
620001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
720100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
820100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
920100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1020101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1120101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1220101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1320101-9006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1420000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 หน่วย 38 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1520000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1620000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1720000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1820000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1920000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2020000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2120100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2220100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2320100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2420101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2520101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2620101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2720000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
28Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 44 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 25/09/2023 04:48:47

ปวช.3   ชย.   ห้อง  5    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2920000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3020001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3120001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3220001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3320101-2008งานขับรถยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3420101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3520101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
3620101-2103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3720101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3820101-2110งานประดับยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3920000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
40Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 39 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4120000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4220000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4320001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4420101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
4520101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37 แก้ไข   ลบ
4620101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
4720101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4820101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4920000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
50Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  17 หน่วย 39 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 25/09/2023 04:48:47

ปวช.3   ชย.   ห้อง  5    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
5120000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
5220000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12 แก้ไข   ลบ
5320101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
5420101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
5520101-2109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
5620101-8501โครงงาน 0-12-412 แก้ไข   ลบ
5720101-9008พลังงานทดแทน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
5820000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
59Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  16 หน่วย 37 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
6020101-8001ฝึกงาน 0-40-440 แก้ไข   ลบ
6120000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 42 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 25/09/2023 04:48:47
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2564] [2.5/2564] [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566]
ผลการเรียน  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.