ปวช.3   ชย.310    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
420000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
520000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
620001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
720100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
820100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
920100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
1020101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
1120101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24
1220101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 2-0-22
1320101-9006งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24
1420000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
15Home-roomHome Room 0-1-01
 รวม  24 หน่วย 39 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1620000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
1720000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
1820000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
1920000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2020000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2120000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
2220100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
2320100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
2420100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2520101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37
2620101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-37
2720101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
2820000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
29Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  22 หน่วย 44 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 30/06/2022 17:08:18ปวช.3   ชย.   ห้อง  5    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3020000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
3120001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
3220001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
3320001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
3420101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
3520101-2008งานขับรถยนต์ 1-3-24
3620101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
3720101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-24
3820101-2103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 1-3-24
3920101-2110งานประดับยนต์ 1-3-24
4020000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  20 หน่วย 38 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4120000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12
4220000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
4320001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
4420101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์ 1-6-37
4520101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37
4620101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-6-37
4720101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24
4820101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น 1-3-24
4920000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
50Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  17 หน่วย 39 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 30/06/2022 17:08:18ปวช.3   ชย.   ห้อง  5    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
5120000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
5220000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
5320101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-37
5420101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22
5520101-2109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-37
5620101-8501โครงงาน 0-12-412
5720101-9008พลังงานทดแทน 2-0-22
5820000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
59Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  16 หน่วย 37 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
6020101-8001ฝึกงาน 0-40-440
6120000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  4 42 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 30/06/2022 17:08:18