วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวช.2   ชธ.21    คณะวิชา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
420000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
520121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
620121-1003วัสดุก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
720121-1004การสำรวจเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
820121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
920121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1020121-2101งานไม้ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
1120121-2110ท่อและสุขภัณฑ์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
13Home-roomHome Room 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 38 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1620000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1720000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1820000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1920001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2020121-2001งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2120121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2220121-2009เทคนิคงานโยธา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2320121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2420121-2102งานปูน 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2520121-2111การทำหุ่นจำลอง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2620000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
27Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 38 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 06/12/2023 17:35:51

ปวช.2   ชธ.   ห้อง  1    คณะวิชา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2820000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2920000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3020000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3120121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3220001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3320121-2002การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3420121-2004การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3520121-2007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3620121-2106งานโยธา 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3720121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3820121-2119งานสุขาภิบาล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3920000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
40Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 38 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4120000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4220000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4320001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
4420121-1005เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4520121-2003การสำรวจเส้นทาง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4620121-2005การประมาณราคางานโยธา 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4720121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4820121-2104งานก่อสร้างอาคารไม้ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
4920121-2112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5020121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
5120121-2116งานอะลูมิเนียม 0-6-26 แก้ไข   ลบ
5220000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
53Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 38 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 06/12/2023 17:35:51
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.