วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวช.2   ชธ.21    คณะวิชา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
220000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 1   3   แก้ไข   ลบ
320000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 2   4   แก้ไข   ลบ
420121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22 3   5   แก้ไข   ลบ
520001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 4   6   แก้ไข   ลบ
620121-2002การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
720121-2004การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24 6   8   แก้ไข   ลบ
820121-2007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 7   9   แก้ไข   ลบ
920121-2106งานโยธา 0-6-26 8   10   แก้ไข   ลบ
1020121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา 1-3-24 10 9   11   แก้ไข   ลบ
1120121-2119งานสุขาภิบาล 1-3-24 11 10   12   แก้ไข   ลบ
1220000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 12 11   13   แก้ไข   ลบ
13Home-roomHomeRoom 0-1-01 13 12   14   แก้ไข   ลบ
 รวม  20 38 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 06/12/2023 17:36:45
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [1/2566]
บัตรลงทะเบียน  [1/2566]
ค่าลงทะเบียน  [1/2566]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.