วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.1   สอถ.11    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม  สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
230000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
330000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
430000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
530001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
630001-2002คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม 1-4-35 แก้ไข   ลบ
730108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-47 แก้ไข   ลบ
830108-2005แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
930000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
10Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 32 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1130000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1230000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1330001-1053กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1430108-1001การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
1530100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1630108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 1-6-47 แก้ไข   ลบ
1730108-2006การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1830108-2007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1930108-2111การประมาณราคางานก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2030108-2102ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2130000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 33 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 14/08/2022 19:47:33
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.