วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.1   สอถ.11    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม  สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 0   2   แก้ไข   ลบ
230000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 1   3   แก้ไข   ลบ
330001-1053กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 2-0-22 2   4   แก้ไข   ลบ
430108-1001การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26 3   5   แก้ไข   ลบ
530100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33 4   6   แก้ไข   ลบ
630108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 1-6-47 5   7   แก้ไข   ลบ
730108-2006การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น 2-0-22 6   8   แก้ไข   ลบ
830108-2007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22 7   9   แก้ไข   ลบ
930108-2111การประมาณราคางานก่อสร้าง 2-0-22 8   10   แก้ไข   ลบ
1030108-2102ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2-0-22 10 9   11   แก้ไข   ลบ
1130000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 11 10   12   แก้ไข   ลบ
 รวม  23 33 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 14/08/2022 21:18:18
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.