วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.1   สอร.14    คณะวิชา การก่อสร้าง   สาขาวิชา สำรวจ  สาขางาน สำรวจ
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130109-0001การสำรวจ 2-6-48 แก้ไข   ลบ
230109-0002การระดับ 2-6-48 แก้ไข   ลบ
330000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
430000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
530000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
630001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
730001-1054กฎหมายเกี่ยวกับงานสำรวจ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
830100-0302การสำรวจเพื่องานก่อสร้าง 1-6-37 แก้ไข   ลบ
930100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1030000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
11Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 หน่วย 42 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1230109-0003การคำนวณแผนที่ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1330000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1430000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1530000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1630000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1730109-2105การจัดการธุรกิจที่ดิน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1830109-2112ปฏิบัติงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
1930109-2111ปฏิบัติงานสำรวจชลประทาน 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2030000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 32 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 11/08/2022 09:59:47
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.