ปวส.2   สอข.23    คณะวิชา เครื่องมือกล   สาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล  สาขางาน ออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
230100-0005งานวัดละเอียด 1-2-23
330100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
430110-0001งานเขียนแบบเครื่องกล 1-3-24
530110-0002งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
630110-0004งานเขียนแบบสั่งงานผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
730000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
830000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
930100-0111โลหะวิทยา 2-2-34
1030110-2101พิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตและขนาด 2-3-35
1130000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  24 40 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 31/01/2023 11:34:40