ปวส.2   สอข.23    คณะวิชา เครื่องมือกล   สาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล  สาขางาน ออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
230000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
330000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
430001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
530110-2002ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
630110-2004ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
730110-2006ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
830110-2104โปรแกรมซีเอ็นซี 2-3-35
930110-2106ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
1030000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
11Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  24 40 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 11/08/2022 11:05:03