วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.2   สอข.23    คณะวิชา เครื่องมือกล   สาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล  สาขางาน ออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130110-0003งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครืองมือกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 0   2   แก้ไข   ลบ
230110-0004งานเขียนแบบสั่งงานผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 1   3   แก้ไข   ลบ
330000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 2   4   แก้ไข   ลบ
430000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 3   5   แก้ไข   ลบ
530000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 4   6   แก้ไข   ลบ
630001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 5   7   แก้ไข   ลบ
730110-2005ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 6   8   แก้ไข   ลบ
830110-2006ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 7   9   แก้ไข   ลบ
930110-2106ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 8   10   แก้ไข   ลบ
1030110-2108ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 10 9   11   แก้ไข   ลบ
1130000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 11 10   12   แก้ไข   ลบ
12Home-roomHomeRoom 0-1-01 12 11   13   แก้ไข   ลบ
 รวม  25 40 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 02/10/2023 16:10:33
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [1/2566]
บัตรลงทะเบียน  [1/2566]
ค่าลงทะเบียน  [1/2566]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.