ปวส.2   สอข.23    คณะวิชา เครื่องมือกล   สาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล  สาขางาน ออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26
230100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
330110-0003งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครืองมือกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
430000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
530000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
630000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
730001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
830100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
930110-2001ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
1030110-2108ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
1130110-2110ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
1230000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
13Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  26 43 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 11/08/2022 10:35:20