ปวส.2   สอข.23    คณะวิชา เครื่องมือกล   สาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล  สาขางาน ออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
230100-0005งานวัดละเอียด 1-2-23
330100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
430110-0001งานเขียนแบบเครื่องกล 1-3-24
530110-0002งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
630110-0004งานเขียนแบบสั่งงานผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
730000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
830000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
930100-0111โลหะวิทยา 2-2-34
1030110-2101พิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตและขนาด 2-3-35
1130000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  24 หน่วย 40 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1230100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26
1330100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
1430110-0003งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครืองมือกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
1530000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
1630000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
1730000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
1830001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
1930100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
2030110-2001ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
2130110-2108ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
2230110-2110ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
2330000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
24Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  26 หน่วย 43 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 23/03/2023 11:43:33ปวส.2   สอข.   ห้อง  2    คณะวิชา เครื่องมือกล   สาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล  สาขางาน ออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2530000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
2630000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
2730000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
2830001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
2930110-2002ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3030110-2004ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3130110-2006ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3230110-2104โปรแกรมซีเอ็นซี 2-3-35
3330110-2106ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3430000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
35Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  24 หน่วย 40 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3630000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-12
3730100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3830001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3930110-2003ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
4030110-2005ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
4130110-2007ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
4230110-2109ออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
4330110-8501โครงงาน 0-12-412
4430000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
45Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  23 หน่วย 44 
ปีการศึกษา 2565  ภาคฤดูร้อน
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4630110-8001ฝึกงาน 0-40-440
 รวม  4 40 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 23/03/2023 11:43:33