วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.2   สอข.23    คณะวิชา เครื่องมือกล   สาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล  สาขางาน ออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
230100-0005งานวัดละเอียด 1-2-23 แก้ไข   ลบ
330100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
430110-0001งานเขียนแบบเครื่องกล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
530000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
630000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
730100-0111โลหะวิทยา 2-2-34 แก้ไข   ลบ
830110-2001ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
930110-2003ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1030110-2101พิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตและขนาด 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1130000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
12Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  26 หน่วย 44 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1330100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26 แก้ไข   ลบ
1430100-0004วัสดุช่าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1530110-0002งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1630000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1730000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1830100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1930001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2030110-2002ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2130110-2004ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2230110-2104โปรแกรมซีเอ็นซี 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2330000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
24Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  25 หน่วย 43 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 06/12/2023 18:04:46

ปวส.2   สอข.   ห้อง  2    คณะวิชา เครื่องมือกล   สาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล  สาขางาน ออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2530110-0003งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครืองมือกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2630110-0004งานเขียนแบบสั่งงานผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2730000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2830000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2930000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3030001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3130110-2005ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3230110-2006ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3330110-2106ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3430110-2108ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3530000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
36Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  25 หน่วย 40 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3730000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3830000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3930100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
4030001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
4130110-2007ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
4230110-2109ออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
4330110-8501โครงงาน 0-12-412 แก้ไข   ลบ
4430110-2110ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
4530000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
46Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 41 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 06/12/2023 18:04:46
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.