ปวส.2   สอข.23    คณะวิชา เครื่องมือกล   สาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล  สาขางาน ออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-12
230100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
330001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
430110-2003ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
530110-2005ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
630110-2007ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
730110-2109ออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
830110-8501โครงงาน 0-12-412
930000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
10Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  23 44 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 31/01/2023 10:58:16