ปวส.2   สอข.23    คณะวิชา เครื่องมือกล   สาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล  สาขางาน ออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26
230100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
330110-0002งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
430000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
530000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
630100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
730001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
830110-2002ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
930110-2004ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
1030110-2104โปรแกรมซีเอ็นซี 2-3-35
1130000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
12Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  25 43 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 03/10/2023 16:59:10