วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.1   สอค.11    คณะวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางาน คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
230128-0001การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
330128-0002อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
430128-0003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 1-3-24 แก้ไข   ลบ
530128-0004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
630128-0009การใช้โปแกรมคอมพิ่วเตอร์กราฟิก 1-2-23 แก้ไข   ลบ
730000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
830000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
930128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1030128-1002ดิจิทัลเทคนิค 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1130000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
12Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 42 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1330128-0005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1430128-0006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1530128-0007เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1630128-0008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1730000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1830000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1930000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2030001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2130001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2230001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2330128-1003โปรแกรมโครงสร้าง 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2430128-2001ระบบปฏิบัติการ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2530000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  28 40 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 14/08/2022 19:17:45
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.