ปวส.2   สกฟ.21    คณะวิชา เทคโนโลยีเกษตร   สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและการเก็บเกี่ยวสมัยใหม่  สาขางาน เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและการเก็บเกี่ยวสมัยใหม่
 รวม  0 0 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 25/09/2022 12:56:33